+ Thêm nội dung

Kích thước

Độ dày

Chiều cao dòng

Khoảng cách chữ

Khoảng cách chữ

Vòng tròn

Lật ngược

Canh dòng

Kiểu chữ


Opacity

Rotate & Flip

Alignment & Position